Starters

Wie een eigen onderneming wil beginnen heeft behoefte aan advies, informatie en begeleiding. Voor een eerste oriëntatie kunt u o.a. terecht bij de Kamer van Koophandel. Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht. Wij kunnen u informeren over alle aspecten die bij het starten van een onderneming van belang zijn.

Vanzelfsprekend lichten wij u in over de fiscale aspecten van uw onderneming. Het is belangrijk na te gaan of u bijvoorbeeld fiscaal als ondernemer kunt worden aangemerkt. Ook alle andere fiscale zaken, zoals ondernemersaftrek, inbreng van activa, bedrijfsvorm en omzetbelasting worden met u besproken.

Belangrijk is dat er onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van uw nieuwe onderneming. Naast het behalen van omzet en winst in de eerste jaren is de continuïteit van uw onderneming zeer belangrijk. Wij stellen een bedrijfsplan op waarin wij o.a.items als liquiditeit en solvabiliteit van uw bedrijf zichtbaar maken. Ofwel, is uw nieuwe onderneming in staat zijn verplichtingen te voldoen en genereert uw nieuwe onderneming voldoende inkomen voor u zelf, zodat u uw privélasten kunt betalen.

Het opgestelde bedrijfsplan is ook van belang bij financieringsaanvragen. Ook hierbij staan wij u terzijde. Verder kijken wij of u in aanmerking kunt komen voor subsidies en wijzen wij u op een aantal verzekeringen die u moet afsluiten.

Wij zorgen er ook voor dat er een deugdelijke boekhouding wordt verzorgd. Afhankelijk van de omvang van uw onderneming doen wij u periodiek een financieel verslag toekomen. Dit kan op maandbasis, per kwartaal of per halfjaar. De frequentie is mede afhankelijk van het aangiftetijdvak voor de omzetbelasting die de belastingdienst u oplegt. De aangifte omzetbelasting wordt ook door ons verzorgd.

Na afloop van het boekjaar stellen wij de jaarrekening op. Indien u dit wenst, bespreken wij de jaarrekening met u, waarbij wij u informeren over de omzetontwikkeling, brutowinstmarge, de bedrijfslasten en nettowinst. Tijdens dit gesprek zal ook de balans en de bijbehorende toelichting besproken worden.

Tot slot verzorgen wij uw aangifte inkomstenbelasting, dan wel uw aangifte vennootschapsbelasting. Hierbij wordt gekeken met welke fiscale aspecten/regelingen uw onderneming te maken heeft en worden fiscale regelingen die voor u als onderneming voordelig kunnen zijn, benut.